GARDEROBE REGLEMENT

1. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker.
Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen Nr7even en gebruikers van de garderobe.

2. Voor gebruik van de garderobe wordt een vaste prijs gerekend van 1 euro per item, gepast te betalen.
Als item worden enkel geaccepteerd: Jassen, tassen, helmen en paraplu’s.
Deze of soortgelijke items kunnen niet mee naar binnen genomen worden, met uitzondering van handtassen. Items, welke inclusief hun inhoud, een waarde hoger dan 150 euro hebben, dienen niet in bewaring te worden gegeven en Nr7even aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken met een hogere waarde dan 150 euro.

3. Nr7even is gerechtigd de inhoud van de items te controleren.
Nr7even behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een Nr7even verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart Nr7even van schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) de door de gebruiker in bewaring gegeven items.

4. Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs vertrekt.
Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobemedewerker van  Nr7even. Ditzelfde geldt voor het tijdelijk teruggeven van items. In het laatste geval wordt slechts een nieuw ontvangstbewijs verstrekt tegen betaling van 1 euro per item.

5. Bij verlies van het ontvangstbewijs zal Nr7even zich, na sluitingstijd of op het einde van hetevenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is Nr7even op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

6. Uiteraard zal Nr7even zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven. Nr7even kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde door Nr7even zullen worden geretourneerd.

7. Nr7even is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Nr7even is te allen tijde beperkt tot 150 euro per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan).